መልእኽቲ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ስርቪስ ክልል ትግራይ

  

 

 

 

ወ/ሮ  ሰብለ ካሕሳይ 

መልእኽቲ ሓላፊት 

banner

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ብዛዓባና

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

መእተዊ

ኣብ ዘበነ ኢንፎርሜሽን ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ዝለዓለ ብቕዓት ተወዳዳራይነት ክህሉ ትፅቢት ይግበር ፡፡ ኣብ`ዚ ዘመን እዚ ኣብ ምንቅስቓስ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዕዉታት ኮይኖም ዝዘለቑ ትካላት ኣብ ቁሳዊ ሃብቲ መዋእለ ንዋዮም ( ገንዘቦም) ዘፍስሱን ብኣግባቡ ምምሕዳር ዝኸኣሉ ዘይኮኑስ፣ ብዝበለፀ ኣብ ኣእምሮኣዊ (ኣብ ሃፍቲ ፍልጠት) መዋእለ ንዋዮም ብምፍሳስ  ብዘላቕነት ተወሳኺ እሴት ሃፍቲ ምፍጣር ዝኸኣሉ እዮም፡፡ ስለዝኾነ ምስ`ቲ ዘመን ቕልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ዝጠዓዓም፣ ናይ ዕቤትን ትራንስፎርሜሽንን ድሌትና ከማልእ ዝኽእል ፣ ከም መስርሕ ርክብ ፣ ስትራተጂክ ትልሚ ኣፈፃፅማ ስራሕ ዠኾነ ስርዓት ውፅኢት ተኮር (BSC) ምትእትታው ኣገዳሲ እዩ፡፡ ብመንፅር ናይ ግልጋሎት ይኹን  ናይ ምህርቲ ከባቢ ንምቁፅፃር ዘኽእል ስርዓት መለክዒ ኣፈፃፅማን ኣመራርሓን ምፍጣር ኣድላይነቱ ዝለዓለ ቦታ ረኺቡ ኣሎ፡፡

 

ንዋታውን ኣእምሮኣውን ሃብቲ ብኣግባቡ ምጥቃም ምስ ዜጋታት ክህሉ ዝግባእ ርክብ የሳልጥ ፣ ድሌት ዜጋታት ዘዕግቡ ምህርትን ግልጋሎትን ብፅሬትን ብዝተመጣጠነ ዋጋን ብቕልጣፈን ንምሃብ፣ ከምኡውን ክእለትን ምልዕዓልን ሰራሕተኛታት ንቐፃሊ ምምሕያሽ  እታዎት ብዝኾነሉ መልክዕ ንምጥቃም የኸእል። ስርዓታት ኣጠቓቕማ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ አተሓሕዛ መረዳእታ /data base /  የጋፍሕ።

ኣፈፃፅማ ስራሕ ትካላት መንግስቲ ካብ ሃገራዊ ራእይ ብዝመንጨዉ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን መሰረት ገይሩ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ብምድህሳስ ነባራዊ ኹነታት አብ አፈፃፅማ ፖሊስን ስትራተጅን ዘስዕብዎ ደረጃ ፅዕንቶ ብምፍላይ ፣ መፈፀሚ ሜላታት ቐሪፁ ብምትግባርን ንውፅኢት ለኪዑ ቀፃሊ ምምሕያሽ ብምግባር በዚ ኣንፈት እዚ ምምራሕ እንተ ዘይክኢሉ እቲ ዝድለ ዕዉት ልምዓት ክመፅእ ኣይኽእልን። ብምዃኑውን ኣብ ትካላት መንግስቲ ስርዓት ውፅኢት ተኮር (BSC) ንምዝርጋሕን ኣፈፃፅማ ሚዛናዊ ብዝኾነ መነፅር ብምኽንያትን ውፅኢትን  ስትራተጂ ኣተኣሳሲርካ ምምራሕ ነቲ ዝተደለየ ውፅኢት ምስ በጀት ኣጠዓዒሙ ምትግባር፣ መፃኢ ዕድል ትካላት ዝውስኑን ስትራተጂያዊ ሸቶታት ናብ ኣፈፃፅማን ተግባራትን ንምቕያር ቅድሚት ትኹረት ዘድልዮም ተበግሶታት ፈልዩ ብምውፃእ ስትራተጂ መዓልታዊ ስራሕ ፈፀምቲ ኣካላት ንምግባር መስርሕ አፈፃፅማ

 

 

 

ስርዓት ውፅኢት ተኮር (BSC) ተመራፂ ኮይኑ አሎ ፡፡ ስለዝኾነ አብ ዘመነ ኢንፎርሜሽን ትካላት ዕውታትን ብቑዓትን ተወዳደርቲ ኾይኖም ንምቕፃል ክኽእሉ ነባራዊ ኹነታት ተኸቲሎም ሜላታትን መሳርሒታትን መምፅኢ ለውጢ ብምጥቃም አፈፃፅማ አመራርሓን ናይ መለክዒ ስርዓታት ምልዋጥ ብተወሳኺ`ውን በብብርኩ ዝህልዎም አፈፃፅማ ምስ ስትራተጂታቶም ከተአሳስርዎም ይግባእ ፡፡

 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ ውን ስትራተጂክ ተኮር ዝኾነ አፈፃፅማን ምዘናን ስርዓት ውፅኢት ተኮር (BSC) ምስ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ክልልና ብምውህሃድ ድልየት ተገልገልቲ ዘዕግቡ ግልጋሎት ብፅርየት ፣ ብተመጣጣኒ ዋጋን ብቕልጣፈን ንምሃብ ፣ ብተወሳኺውን ናይ ሰራሕተኛታት ክእለትን ተበግሶን ንቐፃሊ ምምሕያሽ እታዎት ብዝኾነሉ መልክዕ ብምጥቃም ናይ ክልልና ኹነታት አብ ግምት ብምእታውን ብምጥዕዓምን አብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ክተኣታትው ብዝወሰኖ መሰረት አብ ፍልጠት ዝተመስረተ ስራሕ ንኽስርሕዎን  ንክትግብርዎን እዚ መስርሕ ማንዋል ስርዓት ውፅኢት ተኮር (BSC) ተዳልዩ አሎ ፡፡

ሓፈሻዊ ዕላማ

አብ ኩለን አብያተ ዕዮ ክልልና መስርሕ ትልሚ ስትራተጂ ፣ ርክብን መዓቀኒ አፈፃፅማ ስራሕን ዝኾነ ስርዓት ውፅኢት ተኮር ንምትእትታውን ንምትግባርን ዝተማልአ ሳይንሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰነድ ቐሪፀን ንኽትግብራ ዘኽእል ማንዋል ብምድላው ክባፃሕ ብምግባር ስርዓት ውፅኢት ተኮር ተግባራዊ ምግባር ፡፡

© 2019 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Alene G

Please publish modules in offcanvas position.