መልእኽቲ ሓላፊት ቢሮ ሲቪል ስርቪስ ክልል ትግራይ

  

 

 

 

ወ/ሮ  ሰብለ ካሕሳይ 

መልእኽቲ ሓላፊት 

banner

×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ራእይ ልእኩ ዓላማ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ኣድላይነትን ረብሓን ልምዓታዊ ሰራዊት

ብቅዓት ስቪል ሰርቪስ ሃገርና ናብ ውፅኢታውን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋርን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ለውጢ እናተኣታተዉ ፀኒሖም እዮም። እዞም መሳርሕታት ትካላዊ ለውጢ  ንምርግጋፅ ልኡኹ ብውፅኢታውነት ዕግበት ዜጋታት ንምርግጋፅን ዘለዎም ረብሓ ልዑል እዩ። ስለዝኮነ ትግበራ ትካላዊ ለውጢ ዝበለፀ ንምጥንካር እዞም መሳርሕታት ለውጢ ተጠቒሙ ወፅኢት እናመዘገበ፣ ኣብ ዝተርኣዩ ለውጥታት ህዝቢ ክርድኦምን ክሳተፈሎምን ብምግባር ናብ ፀረ ድክነት ቃልሲ ዘእትውን ኣብ ዝኣተወሉ ፀኒዑ ክቃለስ ዘክእል ኣጀንዳ ገይሩ ዝጓዓዝ ልምዓታዊ ሰራዊት ስቪል ሰርቪስ ምውዳብን ናብ ስራሕ ክኣቱ ምግባርን ይግባእ። በዚ መዳይ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ዕዮ ልምዓታዊ ሰራዊት ብምውዳብ ብዝተረኸቡ ፅቡቃት ውፅኢታት መበገሲ ፖሊስን ስትራተጅን መንግስቲ ፈፃምን ቀንዲ መሳርሒ ዝኾነ ስቪል ሰርቫንት ክትግበር ብምግባር ዝተጀማመሩ ተስፋ ዝህቡ ውፅኢታት እናስፈሐ ምካድ ግቡእ እዩ።  ካብዚ ሓቂ ብምልዓል ዝተጀመረ ስራሕቲ ለውጢ እናተጠናኸረ ንክኸይድ መንግስትን ዜጋታትን ብምትሕብባር፣ ብምውዳድን ዝመፀ ለውጢ መሰረት ብምግባር ህንፀት ትልሚ ልምዓት፣ ዲሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን  ብቅልጣፈን ውፅኢታውነትን ንምፍፃም ተጠቃምነትን ተሳትፎን ህዝቢ ንምርግጋፅ ዘኽእል ልምዓታዊ ሰራዊት ስቪል ሰርቪስ ምህናፅ ኣድላይ እዩ። 

ልምዓታዊ ሰራዊት ምህናፅ ካብ ዝህልውዎ ረብሓታት ኣብ ኣብያተ ዕዮ ዝተፈጠረ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ተጠቒምካ ውፅኢት ከምፅእ ዝሕሰብ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ድክነት ቀንዲ ሓበራዊ ፀላኢ ምዃኑ ብሓባር ክንዘምተሉ ከምዝግባእ ተረዲኡ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ኣውንታዊ ለውጢ ከምፅእ ብምግባር ቅልጡፍ ልምዓትና ቀፃልነት ንክህልዎ ከም ሰራዊት ምንቅስቃስ ዘይትካእ ተርኡ ንክፃወት ምግባር ቀንዲ ስራሕ እዩ። ሰናይ ምምሕዳር ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ህዝቢ ካብ ትልሚ ምድላው ክሳብ ኣፈፃፅማ ትግበራ ግድኡ ብበዓል ዋኒነት ክፍፅም ብምንቅናቕን ብምስታፍን ተጠቓሚነት ምርግጋፅ ካልእ ረብሓ  ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት እዩ።

ብተመሳሳሊ ልምዓታዊ ሰራዊት ስቪል ሰርቪስ ምህናፅ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ መበገሲ ዝኾኑ ካብኡ ዝምንጭዉ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ብምድካም ወይ ድማ ክጠፍኡ ብምግባር ኣብ ክንድኡ ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ  ኣተሓሳስባ ንክጉልብት ልዑል ረብሓ ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኪ ልምዓታዊ ሰራዊት ስቪል ሰርቪስ ንምህናፅ በቢ ብርኩ ዝርከቡ ክንፍታት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓድነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ንክፍጠር ንምግባር፣ ጋንታዊ ኣተሓሳስባ ንምምዕባል፣ ናይቲ ሰራዊት ዓቕሚ ንምምጥጣን፣ ብሉፃት ተመክሮታት ንምስፋሕን ኣብቲ ስቪል ሰርቫንት ዘሎ ዓርሰ ምምህሃር ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ንምህናፅ መተካእታ ዘይብሉ እዩ።

እዚ ረብሓ ብዝግባእ ተረዲእና ሰፊሕን ቀፃልን ህንፀትን ዘድለዮ ሰራዊት ሲቪል ሰርቫንት ካብቲ ተግባራዊ ልምዓታዊ ምንቅስቃስን ውፅኢቱን ብቀጥታ ተጠቃሚ ስለዘይኮነ ነቲ ምቅስቃስ ኣብ ምድጋፍ ዝህሉዎ ዋዒ በቲ ናይ መሪሕ ውድብን ዝተወደበ ህዝብን ዝህልዎም ዋዒ  ዝውሰነ ምዃኑ ዝተረደአ ህንፀት የድሊ።

ልምዓታዊ ሰራዊት ስቪል ሰርቪስ ትካላዊ ኮነ ሃገራዊ ልኡክ ኣብ ምንቅስቃስ ሰራዊት ምንቅናቅ  ብዝተማለአ መልክዑ ንምዕዋት ቅድም ክብል ተኣታትዮም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ስነ ምግባር ስቪል ሰርቫንት ምስ ሃገርና ጭቡጥ ኩነታት እናተተግበሩ ዘለዉ ሰናይ ምምሕዳር ክምርሐሎም ዝግብኡ መትከላት ከምዘለዉ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ክምርሐሎም ዝግብኡ መሰረታዊ መትከላት

  • እንሃንፆ ሰራዊት ልምዓት ኩለመዳያዊ’ዩ።

ብምድልዳልን ብምውፋርን ኣብ ዕለታዊ ናይ መደባት ምንቅስቓስ  መሰረት ዝገበረ ዝተዋደደን ምዕሩይ ዝኾነን ናይ ሰራዊት ድስፒሊን ህንፀት ምክያድ ማለት’ዩ።ንሓደ ዕማም ንምፍፃም ዝሃነፅናዮ ሰራዊት እንተደኣ ብዝተኣሳሰረን ዝተወሃሃደን ተሃኒፁ በብእዋኑ ዝመፁ ቁልፊ ተግባራትና’ውን እናተጋላበጠ ዝዋጋእ ሰራዊት ሃኒፅና አለና ማለት’ዩ።  ስለዚ ልምዓታዊ ሰራዊት ክንሃንፅ ኢና ክንብል ከለና ጥራሕ ኣብ ሓደ ግንባር ዝዋጋእ ዘይኮነስ ነቶም በብእዋኑ ዝመፁ ቁልፊ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ሰራሕትና እናተገላበጠ ውፅኢት ንምምፃእ ኩለ መደይ ሰራዊት ልምዓት ማለትና’ዩ።

  • ልምዓታዊ ሰራዊት ዝህነፅ ኣብ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቓስ’ዩ

ፀገም/ማሕንቖ  ብእሪይ ቁፅሪ ፈቲሽና ብዕለታዊ ናይ ተግባር ምንቅስቓስን ተግባር መሰረት ዝገበረ ዝካየድ ዩ። ናይቲ  እንሃንፆ ሰራዊት ኣባላት ንፁር ፓኬጅ፣ ነዚ ከተግብር ዘኽእል እምነትን ክእለትን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍፅሙ ኣይኽእሉን። እዚ ማለት ድማ ተግባር መሰረት ብምግባር ኣብ በብምዕራፉ ኣብ ኣፈፃፅማ ዘጋጥሙ ፀገማት/ማሕንቖታት ፈሊጥካ ተንቲንካን ወዲብካን እናስተኻኸልካ ምካድ ቐፃልነት ናይ ሰራዊት ህንፀት ዘረጋግፅ ስለዝኾነ እዩ።

  • ሰራዊት ልምዓት ካብ ዕለታዊ ናይ ፖለቲካ መድረኽ ወፃእ ኣይህነፅን

ኩሎም ስራሕትና ሕምብርቲ ናይ ፖለቲካ ቓልሲ’ዩ ። ስለዚ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ቁልፊ ጉዳይ ቐፃሊ ናይ ፖለቲካዊ ቓልሲ ምርግጋፅን ዘይምርግጋፅን ጉዳይ ዝውስኖ ’ዩ። እዚ መደምደምታ እዚ ብምሓዝ’ዩ ኩሉ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ምስ ዕለታዊ ተግባር መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ብምግባር ንሕሉፍ ስራሕቱ እንትግምግም፣ ትልሚ ከመይ ከምዘውፅእ፣ ብመሰረት ዘውፅኦ ትልሚ ንፈፀምቲ ኣካላት ከመይ ከምዘዳለው፣ ኣብ ከይዲ ምፍፃም እቶም ብትልሚ ዝሓዞም መደባት ከመይ እናተኸታተለን እናደገፈን ይመርሖም ከምዝነበረ ክርኢ ዝግባእ።

  • ቐንዲ ትሕዝቶ ልምዓታዊ ሰራዊት ምርግጋፅ ለውጢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ’ዩ

እቲ ሓደ ሓንቲ ድኻ ሃገር ኣብ ዓንኬል ቅልጡፍ ልምዓት ክትኣቱ ትኽክል ልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ምርግጋፅ እንተኽኢላ ጥራሕ እዩ።እዚ ዝዓይነቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንትፍጠር፣ ንልምዓት ምቹው ንኣካብነት ክራይ ዘይምቹው ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንተተፈጢሩ ካልኦት ነገራት ተወሲኾምዎ ቅልጡፍ ዕብየት ክረጋገፅ ይኽእል።ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ኢኮኖሚ እንተዘይተፈጢሩ ግና ዋላ’ኳ ካልኦት ነገራት እንተተማልኡ ቀፃልነት ዘለዎ ልምዓት ክረጋገፅ ኣይኽእልን። ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ከየረጋገፅካ ስሉጥ ልምዓትን ምርግጋፅ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ዝበሃል ነገር ከምዘይህሉ ካብ ምርግጋፅ ልምዓትን ዲሞክራሲን ወፃእ ድማ ለውጢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣይህልውን ምርግጋፅ ለውጢ ፖለቲካል ኡኮኖሚ ምርግጋፅ ስሉጥ ልምዓትን ምርግጋፅ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳር እዩ ።ካብ ዘለናዮ ጭቡጥ ኩነታት እንትረኣ ሕድ ሕድ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስና እንፍፅማ ተግባር ተደማሪ ሱር በቆስ ናይ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ለውጢ ክተምፅእ መንገዲ ኮይና ክትቕረፅን ክትትለምን ይግባእ።

© 2019 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Alene G

Please publish modules in offcanvas position.